پایه دوازدهم

پایه دوازدهم

100 1234 1399-02-29 12:28:20 ق.ظدانش آموزان عزیز شما میتوانید به منظور مشاهده آموزش مجازی دروس روی لینک مورد نظر کلیک نمایید
.

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 12 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/gTjqM

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 6 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/ckYrH

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 14 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/F3p0g

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 3 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/HbN4G

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 8 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/jIONU

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 10 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/btTf2

 • ریاضی 3 تجربی فصل 6 پارت 2 بیضی 

https://www.aparat.com/v/MLZsq

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 14 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/F3p0g

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 11 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/j4V9Z

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 3 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/HbN4G

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 9 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/Tlia6

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 8 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/jIONU

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 10 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/btTf2

 • هندسه 3 دوازدهم ریاضی صفحه 1 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/GyYB3

 • هندسه 3 بردار ها دوازدهم ریاضی صفحه 13 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/1nI8y

 • نقاط بحرانی ریاضی دوازدهم تجربی استاد حبیبی

https://www.aparat.com/v/QYkoT

 • ادبیات فارسی درس چهارده دوازدهم منطق الطیر بخش 1 استاد روزبهانی

https://www.aparat.com/v/d1THJ

 • تشخیص یکنوایی تابع با کمک مشتق ریاضی دوازدهم تجربی استاد حبیبی

https://www.aparat.com/v/YuTkf

 • ادبیات فارسی درس چهارده دوازدهم منطق الطیر بخش 1 استاد روزبهانی

https://www.aparat.com/v/t8E9V

 • تشخیص اکسترمم نسبی با ضابطه ریاضی دوازدهم تجربی استاد حبیبی

https://www.aparat.com/v/iGCma

 • هندسه 3 صفحه 18 پایه دوازدهم مهندس آخوندی

https://www.aparat.com/v/iHRKx

 • هندسه 3 صفحه 20 پایه دوازدهم مهندس آخوندی

https://www.aparat.com/v/fL50d

 • مهندس حسینی شیمی دوازدهم

https://www.aparat.com/v/XMLTr

 • هندسه ۳ پایه دوازدهم مهندس آخوندی

https://www.aparat.com/v/dDk03

 • هندسه ۳ پایه دوازدهم مهندس آخوندی

https://www.aparat.com/v/g6tsj

 • هندسه ۳ پایه دوازدهم مهندس آخوندی

https://www.aparat.com/v/823g9

 • فیزیک دوازدهم مهندس تاجیک

https://www.aparat.com/v/bSAw9

 • فیزیک دوازدهم مهندس تاجیک

https://www.aparat.com/v/jeKNm

 • فیزیک دوازدهم مهندس تاجیک

https://www.aparat.com/v/bSAw9

 • استاد میرهمایونی زیست شناسی پایه دوازدهم

https://www.aparat.com/v/AT80a

 • استاد میرهمایونی زیست شناسی پایه دوازدهم

https://www.aparat.com/v/D6doh

 • مهندس آخوندی صفحه ۲۳ ضرب خارجی بردارها ۱۲ریاضی هندسه۳

https://www.aparat.com/v/pCUgK

 • مهندس تاجیک #تدریس فیزیک 3 (رشته ریاضی) #شکافت وگداخت هسته ای #ویدئوی سوم

https://www.aparat.com/v/IxFcR

 • مهندس تاجیک #تدریس فیزیک 3 #ساختارهسته #ویدئوی اول

https://www.aparat.com/v/WN9BP

 • مهندس حسینی شیمی پایه دوازدهم حل مسائل اسید و باز

https://www.aparat.com/v/iPHbC

 • مهندس تاجیک #تدریس فیزیک3 #پرتوزایی طبیعی #ویدئوی دوم

https://www.aparat.com/v/ZzQE8

 • مهندس آخوندی صفحه ۲۱ ضرب خارجی بردارها ۱۲ریاضی هندسه۳

https://www.aparat.com/v/pmERu

 • مهندس آخوندی صفحه ۲۲ ضرب خارجی بردارها ۱۲ریاضی هندسه۳

https://www.aparat.com/v/hwzyt

      لینک های جدید آموزش مجازی دروس در تاریخ 19 فروردین 99

 • مهندس آخوندی پایه دوازدهم ریاضی

             https://www.aparat.com/v/prkI7

 • مهندس آخوندی پایه دوازدهم ریاضی

           https://www.aparat.com/v/dYK8N

 • مهندس آخوندی پایه دوازدهم ریاضی

          https://www.aparat.com/v/BECl4

 • مهندس آخوندی پایه دوازدهم ریاضی

       https://www.aparat.com/v/6KCGD

 • دین و زندگی پایه دوازدهم درس 10 بخش 2 استاد روزبهانی

https://www.aparat.com/v/Gdi1C

      لینک های جدید آموزش مجازی دروس در تاریخ 27فروردین 99

 • دین و زندگی پایه دوازدهم درس 10 بخش3 استاد روزبهانی

https://www.aparat.com/v/J3kvd

 • دین و زندگی پایه دوازدهم درس 10 بخش1 استاد روزبهانی

https://www.aparat.com/v/BJluQ         

    لینک های جدید آموزش مجازی دروس در تاریخ 1 اردیبهشت 99

 • گسسته دوازدهم ریاضی درس 2 مدلسازی بخش 2 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/mSRpP

 • گسسته دوازدهم ریاضی درس 2 مدلسازی بخش 3 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/fyleh

 • گسسته دوازدهم ریاضی درس 2 مدلسازی بخش 4 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/nMV2S

 • گسسته دوازدهم ریاضی درس 2 مدلسازی بخش 1 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/uMkwV

 • گسسته دوازدهم ریاضی درس 2 مدلسازی بخش 5 استاد آخوندی

https://www.aparat.com/v/sajF5

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات