جزاوات و منابع آموزشی  دبیرستان

جزاوات و منابع آموزشی دبیرستان

100 1234 1399-02-29 12:15:59 ق.ظ

به منظور مشاهده ی پیک سنجش به لینک مورد نظر مراجعه کنید:

پیک سنجش شماره ی 1170:

https://peyk.sanjesh.org/dnfile.ashx?q1=

S0YQj/BWowIoDuJqvi29gmMkQ6lc

3OLb11b5q+r4e3WiqwyWc88xuw=

=&q2=FwYEvXJSYvSCJLYxZtGTsA==

پیک سنجش شماره ی 1171:

https://peyk.sanjesh.org/dnfile.ashx?q1=

S0YQj/BWowIoDuJqvi29gmMk

Q6lc3OLb11b5q+r4e3WiqwyWc88xuw=

=&q2=YiDTykNg6RlnRA30vPDN/A==

پیک سنجش شماره ی 1172:

https://peyk.sanjesh.org/dnfile.ashx?q1=

S0YQj/BWowIoDuJqvi29gmMkQ6lc3OLb11b5q

+r4e3WiqwyWc88xuw==&q2=

/KhUg+Ne7EGGKPOrs3Gllw==

پیک سنجش شماره ی 1173:

https://peyk.sanjesh.org/dnfile.ashx?q1

=S0YQj/BWowIoDuJqvi29gmMkQ6lc3OLb11b5q

+r4e3WiqwyWc88xuw==&q2=

cZi+/BkvFjyH7pzb8iln8A==

پیک سنجش شماره ی 1174:

https://peyk.sanjesh.org/dnfile.ashx?q1=S0YQj

/BWowIoDuJqvi29gmMkQ6lc3OLb11b5q

+r4e3WiqwyWc88xuw==&q2=

7YrfukGv6o4vm1oRBszDqQ==

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات