موسس و مدیر :

آقای دکتر نجف رستگار

مدیر داخلی دبیرستان :

آقای رامین معمار

معاونین دبیرستان:

آقای مهندس یعقوب نژاد

آقای مهندس مقدسی

استاد خرازیان

استاد همتی

مدیر داخلی دبستان:

خانم دکتر سینایی

معاونین دبستان :

خانم مقدم

خانم میرزایی

خانم خردمند