موسسه آموزشی دانش

پخش آموزش مجازی دروس در تلویزیون

آقای حسنی 0

شبکه آموزش 

متوسطه دوره اول:

ساعت 9 تا 9.30 ریاضی  پایه هفتم 

ساعت 9.30 تا 10 فرهنگ و هنر پایه نهم 

ساعت 10 تا 10.30 ریاضی پایه هشتم 

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 15 درس عربی زبان قران پایه 10

ساعت 15.30 فیزیک 3 پایه 12

ساعت 16 زمین شناسی پایه 11

ساعت 16.30 فیزیک پایه 11

ساعت 17 عربی زبان قرآن 3 پایه 12

ساعت 17.30 شیمی پایه 12

شبکه 4


ساعت 10.30 تا 11 بازی و ریاضی  پایه اول دبستان

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش دوم دبستان

ساعت 11.30 تا 12 فارسی و نگارش سوم دبستان 

ساعت 12 تا 12.30 علوم تجربی و تفکر چهارم دبستان

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش پنجم دبستان 

ساعت 13.20 تا 13.40 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی ششم دبستان

متوسطه دوم:

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش 

ساعت 8 تا 8.30 عربی زبان قرآن 1پایه 10

ساعت 8.30 تا 9 ریاضی و آمار 2 پایه 11

ساعت 9 تا 9.30 روانشناسی پایه 11

ساعت 9.30 تا 10 تاریخ اسلام 3

ساعت 10 تا 10.30 ریاضی و آمار 3 پایه 12

ساعت 10.30 تا 11 قالیبافی درجه 2 پایه 10

ساعت 11 تا 11.30 ریاضی 2 پایه 11

ساعت 11.30 تا 12 افترافکت رشته جلوه‌های ویژه تصویرسازی پایه 12

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

آقای حسنی 0

جدول پخش شبكه آموزش سيما:

⬅️متوسطه دوره اول:

♦️ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس ریاضی  پایه ٩ .
♦️ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس علوم تجربی  پایه ٨
♦️ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس عربی   پایه ٧
........................................
برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠  بازی و ریاضی پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣فارسی و نگارش    پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر  پایه ششم.

.............‌‌‌‌‌‌...........................‌‌

⏪متوسطه دوم:

🔺ساعت١۴:٣٠درس هندسه١پایه١٠
🔺ساعت١۵ درس هندسه٢  پایه۱١ 
🔺ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠ 
🔺ساعت۱۶ هندسه٣   پایه١٢ 
🔺ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی٣   پایه ١٢ 
🔺ساعت ١٧ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی-فیزیک
🔺ساعت ٢٢ درس فیزیک پایه١٢   
🔺ساعت ٢٢:٣٠ درس عربی ،زبان قرآن  پایه١٢ 
..............

.