موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹

آقای حسنی 0 1399-02-12 12:20:34 ق.ظ


⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه ۷ هفتم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹ نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
ازساعت ۱۲ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس تفکر و سوادرسانه ای پایه ١٠ تمام رشته ها
ساعت١۵ درس شیمی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ۱۵:٣٠ درس هویت اجتماعی پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی .
ساعت۱۶ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید ٢ پایه ١١رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس دانش فنی تخصصی پایه ١٢

ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی – پایه ۱۲

ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس حسابداری فنی – پایه ١٢ – حسابداری تهیه و تنظیم صورتهای مالی

ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١۵ درس نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه ١٠ -ترسیم با رایانه -شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ١۵: ١١ تا ١١:۴٠ درس جلوه های ویژه تصویر -پایه ١٠ و ١١ -رشته گرافیک -آموزش کورل -شاخه کاردانش

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی-پایه ١٢-زبان تخصصی رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹

آقای حسنی 0 1399-02-10 01:07:40 ق.ظ

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹ نهم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ۸ هشتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها
ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها .
ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١تمام رشته ها .
ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵ درس دانش فنی پایه – فناوری های نوین – رشته کامپیوتر پایه ۱۰ – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس فیزیک – پایه ۱۰ و ۱۱ – جریان و مدار الکتریکی – شاخه فنی حرفه ای

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس عناصر و جزئیات – پایه۱۱ – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی حرفه ای

۵٠: ١٠ تا١١:١۵ درس ریاضی۳ – پایه۱۲ زمینه صنعت -تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع-شاخه فنی حرفه ای

١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری، پیاده سازی و کنترل-پایه۱۲-رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه ای

۴٠: ١١ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی-پایه۱۰-کنتراست رنگ ها-رشته گرافیک-شاخه فنی حرفه ای

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلوزیونی 21 فروردین 99

آقای حسنی 0 1399-01-21 01:19:28 ق.ظ

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨ تا ۸:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ٩

ساعت ۸:۳۰ تا ٩ درس ادبیات فارسی و نگارش پایه ۸

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

.

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ باری و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی ۲۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی

ساعت ١۵ درس حسابان ۱ پایه یازدهم رشته ریاضی

ساعت ۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه یازدهم

ساعت ۱۶ حسابان ۲ پایه دوازدهم رشته ریاضی

ساعت ۱۶:٣٠ عربی و زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم

ساعت ١٧ درس هندسه پایه ۱۲

ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی

ساعت ۲۲:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی ۲۱ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس تاریخ ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس اصول و عقاید ۲ پایه دهم علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠حل تمرین ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس جغرافیا ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس مبانی طراحی معماری پایه دوازدهم فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس طراحی و دوخت لباس پایه دوازدهم فنی و حرفه‌ای

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلوزیونی 14 فروردین 99

آقای حسنی 0 1399-01-14 12:43:15 ق.ظ

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ادبیات فارسی پایه هفتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس آمادگی دفاعی پایه نهم

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس فرهنگ و هنر پایه هشتم

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول دبستان

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم دبستان

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی پایه پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۰ پیام‌ها وهدیه‌های آسمانی پایه ششم دبستان

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس ادبیات فارسی پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۶ درس ریاضی ۲ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۶.۳۰ درس زیست شناسی پایه ۱۱

ساعت ۱۷ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷.۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ۱۲


نکته: در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای وکاردانش تدریس می‌شود.

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس ریاضی و آمار پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس منطق پایه ۱۰

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس فلسفه پایه ۱۱

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس ارتباط موثر پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ استاندارد نقاشی چهره پایه ۱۱ رشته چهره سازی شاخه کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش کلاس های مجازی

آقای حسنی 0 1399-01-09 01:22:47 ق.ظ

♦️جدول پخش کلاس های مدارس از تلویزیون

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات و نگارش  پایه۷
ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی   پایه۹
ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم تحربی پایه۸
........................................
برنامه دوره ابتدایی :
درروز شنبه٩ فروردین۹۹:
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش  پایه اول
از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی   پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی  پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم
از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠  علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

.............‌‌‌‌‌‌...........................‌‌

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١٠
ساعت١۵:٣٠ درس هندسه٣  پایه۱٢

ساعت۱۶درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ 
ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی٢  پایه١١
ساعت۱۷ درس زبان انگلیسی  پایه ١٢ 

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس جامعه شناسی ١ پایه ۱۰

از ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و معارف قرانی ٢ پایه۱١

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه ۱۱

از ساعت ۹:۳۰ تا ١٠ درس دین و زندگی ٣ پایه ۱۲

از ساعت۱۰ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ۱۲

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱درس دانش فنی تخصصی پایه ۱۲

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس مکانیک خودرو پایه ١١

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس ریاضی ١ فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش پایه ١٠

.