موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه درسی 26 خرداد ۹۹

آقای حسنی 0

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 26 خرداد

پایهدوشنبه
متوسطه اول:
 • ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس ریاضی پایه٨
 • ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه٨
 • ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه٧
 • ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه٩
 • ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس کاروفناوری پایه٩
 • ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس ریاضی پایه٧
 • ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس فرهنگ و هنر پایه۹
متوسطه دوم: 

 • ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١ تمام رشته ها
 • ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
 • ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ریاصی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس فارسی٣ ( حل نمونه سوالات نهایی خرداد ) پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
دوره ابتدایی:
 •  برنامه درسی تلویزیونی پایه اول مجددا با معلمان جدید تدریس می شود.

 

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز دوشنبه ٢۶ خرداد ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

دوشنبه

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

 • ساعت ۸ تا ۸:۲۵ درس دانش فنی تخصصی – پایه۱۲ – مبحث محاسبات بار سرمایشی – رشته تاسیسات – شاخه فنی حرفه ای .
 • ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ استاندارد مشبک کاری – پایه۱۰ – رشته هنر معرق ‌کاری – شاخه کاردانش .
 • ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۵ کارگاه گرافیک – پایه ۱۲ – مبحث طراحی سربرگ و اوراق اداری – رشته گرافیک و فتوگرافیک – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش .
 • ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ استاندارد گرافیک رایانه – پایه۱۲ – مبحث طراحی پوستر – رشته گرافیک رایانه و گرافیک – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش .

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢٧ خرداد ۹۹

آقای حسنی 0

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 27 خرداد

جدول برنامه مدرسی شبکه آموزش ٢٧ خرداد ۹۹ برای پخش زنده در شبکه آموزش فردا برای برنامه ریزی درسی دانش آموزان اطلاع رسانی می شود.

پایهسه شنبه
متوسطه اول:
 • ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه
 • ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه٨
 • ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس ریاضی پایه٧
 • ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه٨
 • ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس کاروفناوری پایه ٨
 • ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس آمادگی دفاعی پایه٩
 • ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس ریاضی پایه٨

متوسطه دوم: 

 • ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها
 • ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس ریاضی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
 • ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس سلامت و بهداشت( حل نمونه سوالات نهایی) خرداد٩٩) پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

دوره ابتدایی:
 •  برنامه درسی تلویزیونی پایه اول مجددا با معلمان جدید تدریس می شود.

 

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز سه شنبه ٢٧ خرداد ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

سه شنبه

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

 • ساعت ۸ تا ۸:۲۵ استاندارد تعمیر برق خودرو – پایه۱۱ – مشترک با درس تعمیرات برق خودرو پایه۱۲ – رشته تعمیر برق خودرو و مکانیک خودرو – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ درس دانش فنی تخصصی – پایه۱۲ – پودمان چهارم – رشته تاسیسات – شاخه فنی حرفه ای
 • ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۵ مبلملن کودک و نوجوان – پایه۱۰ – پودمان پنجم – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی حرفه ای
 • ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ مبلملن کودک و نوجوان – پایه۱۰ – ادامه پودمان پنجم- رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی حرفه ای .

.