موسسه آموزشی دانش

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران کلاس درس شبکه آموزش سیما و شبکه چهار سیما

آقای حسنی 0

🟪متوسطه دوره اول

⏰ساعت ٨ علوم تجربی پایه ٩
⏰ساعت ٨:٣٠ زبان انگلیسی پایه ٨
⏰ساعت ٩ ریاضی پایه ٧


🟪 دوره ابتدایی

⏰ساعت ١٠:٣٠ بازی وریاضی پایه اول
⏰ساعت ۱۱ فارسی ونگارش پایه دوم
⏰ساعت ١١:٣٠ فارسی ونگارش پایه سوم
⏰ساعت ١٢ علوم تجربی پایه چهارم
⏰ساعت ١٢:٣٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
⏰ساعت ١٣:١۵ فارسی ونگارش پایه ششم


🟪متوسطه دوم

⏰ساعت ١۴:٣٠ فیزیک پایه ١٠
⏰ساعت ١۵ فیزیک پایه ۱١ 
⏰ساعت ۱۵:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه ١٠ 
⏰ساعت ۱۶ فیزیک  پایه ١٢ 
⏰ساعت ۱۶:٣٠ زیست شناسی پایه ١٢ 
⏰ساعت ١٧ شیمی پایه ۱۲ 
 
⏰ساعت ٢٢ هندسه۳ پایه١٢   
⏰ساعت ٢٢:٣٠ فارسی ۳ پایه١٢ 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


✅✅جدول کلاس درس #شبکه_چهار_سیما 


🔵 یکشنبه ١٧ فروردین ٩٩ 


🟨 ادبیات و علوم انسانی
🟦 علوم و معارف اسلامی

⏰ساعت ۸ تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ علوم و معارف
⏰ساعت ۸:۳۰ عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی 
⏰ساعت ۹ ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
⏰ساعت ۹:۳۰ احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.
⏰ساعت ۱۰ اصول عقاید ٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
⏰ساعت ۱۰:۳۰ ریاضی وآمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  

🟨 فنی حرفه ای وکاردانش


⏰ساعت ۱۱ آشنایی بابناهای تاریخی پایه ۱۰ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه ای

⏰ساعت ١١:٣٠ شبکه بندی پرسپکتیویک نقطه ای پایه۱۰رشته گرافیک شاخه فنی  حرفه

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش مدرسه تلویزیونی روز دوشنبه ١٨ فروردین

آقای حسنی 0

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس عربی پایه ٩ .
ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس ریاضی پایه ٨
ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس بازی و ریاضی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠

ساعت١۵ درس شیمی٢ پایه۱١
ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١
ساعت۱۶ شیمی پایه١٢
ساعت۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه١٢

ساعت ١٧ درس حسابان پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢
ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک پایه١٢

شبکه ۴:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:۳۰درس دین و زندگی ٣ پایه ١٢ علوم انسانی

ساعت۸:۳۰تا۹درس منطق پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش مدرسه تلویزیونی در روز سه‌شنبه 19 فروردین

آقای حسنی 0

متوسطه دوره اول:

از ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩ .

از ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس عربی پایه ٨
از ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس فارسی و نگارش پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠درس زیست شناسی١

از ساعت١۵ درس زیست شناسی٢
از ساعت۱۵:٣٠ درس عربی پایه١١
از ساعت۱۶ زیست شناسی پایه١٢
از ساعت۱۶:٣٠ دین و زندگی پایه١٢

از ساعت ١٧ درس فیزیک پایه۱۲ رشته ریاضی -فیزیک

ازساعت ٢٢ درس زبان شیمی پایه١٢
از ساعت ٢٢:٣٠ درس ریاضی پایه١٢

شبکه 4:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و معارف انسانی

از ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

از ساعت۹تا٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت۹:۳۰ تا١٠درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس احکام ٣ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.
از ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس تاریخ٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

از ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس ارتباط موثر پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس قالی بافی درجه ٢ پایه ١٠(چله کشی ) شاخه کاردانش

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 20 فروردین 99

آقای حسنی 0

جدول پخش برنامه درسی ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩ .

ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه۸ .

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧.

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی وریاضی پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی وریاضی پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی وریاضی پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس علوم تجربی وتفکر پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵بازی وریاضی پایه ششم.

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه۱۰
ساعت١۵ درس فیزیک پایه۱۱.
ساعت۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه۱۰.
ساعت۱۶ فیزیک پایه١٢
ساعت۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی.
ساعت ١٧ درس هندسه پایه۱۲. .
ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی.
ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه١٢

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:۳۰درس دین وزندگی۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:۳۰تا۹درس ریاضی وآمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠ درس علوم وفنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی.

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس عربی زبان قران پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس استانداردنرم افزاراداری – پایه ١٠رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودروپایه۱۲ شاخه فنی حرفه ای.

موسسه آموزشی دانش

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی

آقای حسنی 0

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:


از ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس کار و فناوری پایه ٩

از ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ 

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٧

از ساعت ٩  تا ٩:٢٢ درس عربی  پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمامی رشته‌ها

از ساعت ١۵ درس دین و زندگی ١  پایه ١٠ رشته تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ۱ پایه ١١ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۶ درس زیست شناسی۲ پایه ١١ رشته تجربی

از ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی

از ساعت ١٧ درس فارسی۳ پایه ١٢ تمامی رشته‌ها
 
از ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲رشته ریاضی

از ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس نگارش ۳ پایه ١٢ تمامی رشته ها

شبکه ۴:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته  ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
   
از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی زبان قرآن ۱  پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و  علوم انسانی
 
از ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۴۵ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش‌ها - پایه۱۲ رشته تربیت بدنی - شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای

از ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری - پایه١١ رشته صنایع چوب  -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش

از ساعت١١:٣۵ تا١٢درس دامنه و فضای میزبانی  وب -  پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش