تدریس مبحث اندازه گیری در پایه دوم

تدریس مبحث اندازه گیری در پایه دوم

100 1234
به منظور تدریس مبحث اندازه گیری به دانش آموزان پایه دوم، خط کش توسط خود دانش اموزان درست شد. اندازه گیری با چینه و اندازه گیری با متر نیز به منظور اشنایی بیشتر با مفهوم متر، سانتی متر و میلی متر به دانش آوزان اموزش داده شد. به منظور دیدن عکس های بیشتر به گالری رجوع کنید.

ارسال نظر

لیست نظرات