ایمن سازی راه پله ها

ایمن سازی راه پله ها

100 1234
به منظور امنیت بیشتر دانش آموزان حین عبور و مرور از پله ها؛ راه پله های مجتمع ایمن سازی شدند.

ارسال نظر

لیست نظرات