مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 26 شهریور 99

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 26 شهریور 99

100 1234

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 26 شهریور 99

جدول پخش برنامه های درسی شبکه آموزش و 4 سیما و جدول دروس شبکه قرآن به تفکیک در ادامه قابل مشاهده است.

جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا چهارشنبه 26 شهریور شبکه اموزش به شرح زیر است.

⬅️ مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش امروز 26 شهریور 99 فنی حرفه ای

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور99 دروس فنی و حرفه ای ⇓

✔️ ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان
✔️ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت
✔️ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و‌نرم افزار .
✔️ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشته
معماری
✔️ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی

⬅️ برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار شنبه 26 شهریور دوره ابتدایی و دبستان

برنامه درسی شبکه آموزش امروز در مقطع ابتدایی مدرسه تلویزیونی ⇓

✔️ ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
✔️ ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
✔️ ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
✔️ ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
✔️ ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
✔️ ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

⬅️ جدول برنامه های درسی شبکه آموزش 26 شهریور 99 مقطع متوسطه اول

برنامه شبکه آموزش هفتم ، پایه هشتم مدرسه تلویزیونی و پایه نهم متوسطه اول شبکه 7 سیما ⇓

✔️ ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ادبیات فارسی پایه هفتم( درس اول بخش دوم )
✔️ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم ( درس اول بخش دوم )
✔️ ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی پایه نهم ( درس اول بخش دوم )

⬅️ جدول پخش برنامه ی درسی شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی روز ۲۶ شهریور 99 متوسطه دوم

جدول پخش شبکه آموزش و برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی در مقطع متوسطه دوم در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم شبکه اموزش ⇓

✔️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل

✔️ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

⬅️ جدول پخش مدرسه ی تلویزیونی ۲۶ شهریور ۹۹ و برنامه درسی شبکه چهار

برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در مقطع متوسطه دوم رشته های ریاضی و انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ⇓

✔️ ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
✔️ ساعت ۸ درس فلسفه 1 پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت ۸:۳۰  درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت ۱۰:۱۵ درس فیزیک 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
✔️ ساعت ۱۰:۴۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
✔️ ساعت ۱۱:۱۵ درس دین و زندگی 1 پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت ۱۲:۱۵ درس ریاضی و آمار 2 پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
✔️ ساعت ۱۲:۴۵ درس اقتصاد پایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
✔️ ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

⬅️ برنامه درسی ۲۶ شهریور 99 و برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه قرآن

✔️ ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۶درس احکام۱ پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲ پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ارسال نظر

لیست نظرات