مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور

100 1234

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور

جدول پخش برنامه های درسی شبکه آموزش و 4 سیما و جدول دروس شبکه قرآن به تفکیک در ادامه قابل مشاهده است.

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 25 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور فنی حرفه ای

✔️ ساعت ٨ تا ٨:٣ بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک
✔️ ساعت ٨:٣٠ تا ٩ مدیریت تولید رشته صنایع چوب-پایه ١١
✔️ ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه های اینترنتی رشته رایانه-پایه ١٢ .
✔️ ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ تجارت الکترونیک وامنیت شبکه پایه 12 رشته کامپیوتر ونرم افزار شاخه فنی حرفه ای.
✔️ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ مفاهیم وکاربرد تولید محتوی-رشته کامپیوتر -مشترک پایه های 11 و 12 شاخه کاردانش

⬅️ مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور دوره ابتدایی و دبستان

✔️ ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول دبستان
✔️ ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم ابتدایی
✔️ ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی
✔️ ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم دبستان
✔️ ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
✔️ ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم دبستان

⬅️ جدول برنامه های درسی شبکه آموزش ۲۵ شهریور 99 مقطع متوسطه اول

✔️ ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (فصل اول )
✔️ ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم (فصل اول )
✔️ ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی پایه نهم ( فصل اول )

⬅️ برنامه ی درسی شبکه آموُزش مدرسه تلویزیونی ۲۵ شهریور 99 متوسطه دوم

✔️ ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-۳

✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک ١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
✔️ ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۵ شهریور ۹۹ و برنامه درسی شبکه چهار

✔️ ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
✔️ ساعت ۸ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت ۸:۳۰  درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت ۱۰:۱۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
✔️ ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.
✔️ ساعت ۱۱:۱۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک همه رشته ها .
✔️ ساعت ۱۱:۴۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت ۱۲:۱۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
✔️ ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

⬅️ برنامه درسی ۲۵ شهریور 99 و برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن

✔️ ساعت ۱۵درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام ۳ پایه ۱۲.
✔️ ساعت ۱۶ درس علوم معارف ۲ پایه ۱۱.
✔️ ساعت ۱۶:۳۰ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲.

 برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی 25 شهریور99 شبکه آموزش دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن سه شبکه آموزش ، چهار و قرآن می رود

ارسال نظر

لیست نظرات