مدرسه ی تلویزیونی 24 شهریور

مدرسه ی تلویزیونی 24 شهریور

100 1234
مدرسه تلویزیونی شبکه اموزش 24 شهریور
برنامه درسی دوره متوسطه اولساعت پخش و عنوان درس
پایه هفتمساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی
پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی
پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی
برنامه های درسی 23 شهریور شبکه آموزش
برنامه درسی دوره متوسطه دومساعت پخش و عنوان درس
ویژه دبیران و معلمانساعت 16 تا 16:30 دوره آموزش مجازی
پایه دهم تجربیساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ عربی زبان قرآن ١
پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربیساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ عربی زبان قرآن٢
پایه یازدهم تجربیساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس ریاضی ٢
پایه دوازدهم ریاضی و تجربیساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣
پایه دوازدهم تجربیساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی٣
جدول درسی شبکه آموزش سیما

مدرسه تلویزیونی 24 شهریور شبکه چهار 4

برنامه درسی شبکه چهار 4ساعت پخش و عنوان درس
پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و معارفساعت ۸:۳۰ درس منطق
پایه دهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۱0:۱۵ درس علوم و فنون ادبی 1
پایه دهم ریاضی و فیزیکساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱
پایه یازدهم مشترک تمام رشته هاساعت ۱0:4۵ درس انسان و محیط زیست
پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت 12:15 درس جغرافیای ۲
پایه دوازدهم تمام رشته هاساعت 7:30 درس فارسی 3
پایه دوازدهم مشترک همه رشته هاساعت 8 درس جغرافیای 3
پایه دوازدهم مشترک همه رشته هاساعت 11:15 درس فارسی 3
پایه دوازدهم مشترک تمام رشته هاساعت 11:45 درس سلامت و بهداشت
پایه دوازدهم مشترک تمام رشته هاساعت 13:15 درس مدیریت خانواده و سبک زندگی
کلاسهای درسی 24 شهریور شبکه 4

مدرسه تلویزیونی 24 شهریور شبکه قرآن

برنامه درسی شبکه قرآن سیماساعت پخش و عنوان درس
پایه سوم ابتداییساعت 11:30 درس آموزش قرآن
پایه چهارم ابتداییساعت 11 پیام ها و هدیه های آسمانی
پایه دهم معارفساعت 15 دین و زندگی 1
پایه یازدهم معارفساعت 15:30 تاریخ اسلام 2
پایه دوازدهم معارفساعت 16 تحلیل فرهنگی
پایه دهم معارفساعت 16:30 تاریخ اسلام 1
زمان و ساعات دروس شبکه قرآن 24 شهریور

ارسال نظر

لیست نظرات