جدول پخش مدرسه تلویزیونی  ۲۲ شهریور ۹۹

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۲ شهریور ۹۹

100 1234

مدرسه تلویزیونی شبکه اموزش 22 شهریور
برنامه درسی دوره متوسطه اولساعت پخش و عنوان درس
پایه هفتمساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی
پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی
پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی
برنامه های درسی 22 شهریور شبکه آموزش
برنامه درسی دوره متوسطه دومساعت پخش و عنوان درس
ویژه دبیران و معلمانساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی
پایه دهمساعت ١۶:٣٠ تا ١٧زیست شناسی ١ رشته علوم تجربی
پایه یازدهمساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ رشته علوم تجربی
پایه یازدهمساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک ٢ رشته علوم تجربی
پایه یازدهمساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک ٢ رشته علوم تجربی
پایه دوازدهمساعت ١٧:٣٠ تا ١٨زیست شناسی ٣ رشته علوم تجربی
جدول درسی شبکه آموزش سیما

مدرسه تلویزیونی 22 شهریور شبکه چهار 4

برنامه درسی شبکه چهار 4ساعت پخش و عنوان درس
پایه دهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۸: درس عربی زبان قرآن ۱
پایه دهم (مشترک)ساعت ۱۰:۳۰ درس زبان خارجی ۱
پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامیساعت ۱۲ درس ریاضی و آمار ۱
پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۹ درس عربی زبان قرآن ۲
پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۱۰ درس دین و زندگی ۲
پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیکساعت ۱۱:۳۰ درس حسابان ۱
پایه دوازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۳
پایه دوازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۹:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۳
پایه دوازدهم ریاضی فیزیکساعت ۱۱ درس فیزیک ۳
پایه دوازدهم ریاضی فیزیکساعت ۱۲:۳۰ درس فیزیک ۳

ارسال نظر

لیست نظرات