جدول پخش برنامه درسی ۳۱ اردیبهشت ۹۹

جدول پخش برنامه درسی ۳۱ اردیبهشت ۹۹

100 1234

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ۷ هفتم متوسطه اول

………………………………….

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس. بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و‌نگارش پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢ پایه ١١رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ساعت ٧ تا ٧:٢۵ رنگ کاری روی نئوپان – پایه های ١١و١٢ رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه ١٢-رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای -شاخه کاردانش

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ ریاضی ٢-پایه ١١- مبحث آمار توصیفی – مشترک کلیه رشته ها -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠.استاندارد نقشه کشی معماری – پایه١١ و ١٢ ، رشته نقشه کشی ساختمان-شاخه کاردانش

♦️⏰ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد حسابداری خریدو فروش ،پودمان ۵- پایه١٠- رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس مناظر و مرایا – پایه١٠ -رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢- ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

♦️⏰ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات