جدول پخش برنامه درسی ۳۰ اردیبهشت ۹۹

جدول پخش برنامه درسی ۳۰ اردیبهشت ۹۹

100 1234

برنامه درسی سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ۹ نهم متوسطه اول – پودمان هدایت تحصیلی
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ادبیات فارسی -درس آزاد متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی -درس آزاد متوسطه اول
………………………………….

⬅️ برنامه درسی سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت ١٢ تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت ٧ تا ٧:٢۵ حسابداری صورتهای مالی -پایه ١٢- مالیات و عملکرد-رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای . پایه دوازدهم

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ استاندارد الگوساز و برشکار لباس -پایه ١١-رشته های خیاطی -شاخه کاردانش پایه یازدهم

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -پایه ١٢- نصب و راه اندازی شبکه افزارها- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد نقشه کشی معماری -پایه ١١- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش.

♦️⏰ ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی ٢-پایه ١١- درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها -پایه ١٢- بدنسازی مدرن -رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی ٣-پایه ١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢- پایه ١١- رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی -پایه ١٢ -رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمع آموزشی دانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات