موسسه آموزشی دانش

جدول برنامه درسی دوره‌های ابتدایی و متوسطه از شبکه‌ های آموزش، چهار و قرآن

آقای حسنی 0 1399-07-29 09:01:50 ب.ظ

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ تعمیرات سیستم سوخت و حرفه /پودمان یک - رشته مکانیک - پایه ۱۲- رشته کاردانش و فنی‌و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی‌و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایش پایه ۱۰-رشته تاسیسات مکانیک - شاخه فنی‌و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی -رشته تربیت کودک - پایه ۱۰ - شاخه فنی‌و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نازک دوزی -رشته طراحی و دوخت - پایه۱۰ - شاخه فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی ـ درس چهارم بخش یک پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی-درس چهارم (سفر شکفتن )قسمت اول

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی - درس چهارم بخش یک پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی ۱ - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ ریاضی ۳ / توابع وارون - پایه۱۲ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢۰:۵۰ فیزیک ۳ / درس شتاب متوسط و لحظه ای - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول

موسسه آموزشی دانش

مدرسه تلویزیونی 18 مهر

آقای حسنی 0 1399-07-20 06:28:44 ق.ظ

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک/ رشته رایانه - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش
    
ساعت٨:٣٠ تا ٩ ارتباط موثر/ رشته مشترک زمینه خدمات 

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه سوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ توانمندسازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیو  

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان 

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش   (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ کار و فناوری جلسه سوم (فناوری و نوآوری) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کار و فناوری  قسمت سوم (کار با فلز) پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کار و فناوری  قسمت سوم (الگوریتم ) پایه نهم   

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش  مجازی-  الگوهای طراحی آموزش مجازی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمام رشته‌ها     
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   
     
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها 

ساعت ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش ۱و۲ پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس  حسابان ۱ پایه ۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی و آمار۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

شبکه قرآن ومعارف

ساعت ۱۵ درس اصول و عقاید۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۵:۳۰ درس اصول و عقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس دین و زندگی۲ پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶:۳۰ درس اصول و عقاید۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف

موسسه آموزشی دانش

مدرسه تلویزیونی ۱۵ مهر ۹۹

آقای حسنی 0 1399-07-15 01:17:11 ق.ظ

جدول برنامه درسی شبکه آموزش7_ سه شنبه 15 مهر
 • ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

متوسطه اول :

 • ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی اتم ها الفبای مواد پایه هفتم
 • ساعت ١۵تا١۵:٣٠  علوم تجربی تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

متوسطه دوم:

 •  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۲  پایه ۱۱ علوم تجربی
 •  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی  ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی
 •  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی ۲  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
 •  ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی ۱  دنباله حسابی  پایه۱۰  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 •  ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی /درس  ترکیب توابع پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

دوره آموزش مجازی متوسطه

 • ساعت ١۶تا ١۶:٣٠تولید محتوای الکترونیک جلسه نهایی و جمع بندی
دوره ابتدایی

 • ساعت۱۰:۳۰تا ١١  فارسی و نگارش  پایه اول
 • ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش  پایه دوم
 • ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه سوم
 • ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم
 • ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰  فارسی و نگارش  پایه پنجم
 • ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
فنی و حرفه ای و کاردانش:

 • ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ۱۰ قسمت سوم شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
 • ساعت٨:٣٠ تا٩آموزش نرم افزار اتوکد جلسه سوم تمامی پایه های مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی  کار و دانش
 • ساعت ۹تا۹:۳۰درس طراحی یک پایه ۱۰ رشته گرافیک و نقاشی  شاخه  فنی وحرفه ای
 • ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵تربیت بدنی (روانشناسی )  پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی  شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
 • ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰نقاشی رشته گرافیک  پایه۱۱ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

به زودی هیمنجا

جدول پخش شبکه 4 چهار سیما_ سه شنبه 15 مهر ماه ۹۹

متوسطه دوم مشترک بین رشته ها

 • ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت۸درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.
 • ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
 • ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
 • ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

/

جدول برنامه درسی شبکه قرآن سه شنبه 15 مهر ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه قرآن_ سه شنبه 15 مهر ۹۹

 • ساعت۱۵درس احکام ۳پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
 • ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرآنی۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
 • ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.

موسسه آموزشی دانش

مشاوره ی آموزشی قسمت شانزدهم: سه روش برای به حداقل رسانیدن عوامل مزاحم تمرکز

آقای حسنی 0 1399-07-12 11:23:37 ب.ظ

۱- برای رفع عوامل تمرکز بر رسالت خود متمرکز باشید.


هدف گذاری

ما انسان‌ها در زندگی همواره در اشتیاق رسیدن به معنا و احساس رضایت هستیم، و یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای این کار و همزمان به حداقل رسانیدن عوامل مزاحم این است که لحظه‌ای از رسالتمان غافل نشویم. اگر حواسمان نباشد، از صبح که بیدار می‌شویم شروع خواهیم کرد به دست و پا زدن و به هیچ جا نخواهیم رسید، اما وقتی بر رسالت خود تمرکز کنید، عوامل مزاحم فرصتی برای ابراز وجود نخواهند داشت. شاید کمکتان کند که رسالت خود را جایی جلوی چشمتان قرار دهید تا تمام مدت حواستان به آن باشد.

۲- چشم اسفندیار خود را بشناسید و تجزیه و تحلیل کنید.

من یک بار کل تعطیلات آخر هفته را به تجزیه و تحلیل اصلی‌ترین عوامل مزاحمی که مانع از رسیدنم به برخی از بزرگ‌ترین اهداف و آرزوهایم می‌شد اختصاص دادم، و تمرین سودمندی بود. مدتی بود که احساس نومیدی و بی‌فایده بودن می‌کردم. برای همین، تمامی کارها و برنامه‌های روزمره‌ام را زیر و رو کردم تا ببینم زمانم دقیقاً به چه صورت سپری می‌شود.

تجزیه و تحلیل عوامل مزاحم تمرکز

آخر سر توانستم با خودم روراست باشم و سه عامل مزاحم اصلی خود را شناسایی کنم که پیش از آن از وجودشان بی‌خبر بودم. نیازی نیست زمانی طولانی را صرف این کار کنید. کافی است دستکم ۲۰ دقیقه زمان بگذارید تا ببینید چه طور می‌توانید زمان بیش‌تری را برای کارهای مهم و سودمند خالی کنید.

۳- برای رفع عوامل مزاحم تمرکز درباره برنامه‌ریزی دقیق تک تک کارها و زمان‌بندی روزهایتان تصمیمی جدی بگیرید.


ساده‌ترین راه برای مبارزه با عوامل مزاحم برنامه‌ریزی مهم‌ترین کارها و وظایفی است که هر روز باید انجام دهید. روشی که برای من مفید بوده زمان‌بندی است. وقتی زمان مشخصی را برای کاری مشخص کنار می‌گذارید و در آن مدت توجه خود را تمام و کمال فقط به آن کار اختصاص می‌دهید، عوامل مزاحم و پارازیت‌ها به حداقل می‌رسد.

بنابراین، ترجیحاً هر روز خود را شب قبل زمان‌بندی کنید. با این کار صبح روز راحت‌تر از خواب بیدار می‌شوید، چون برای کل روزتان استراتژی چیده‌اید.

برنامه ریزی

روزانه میلیون‌ها انسان قربانی پارازیت‌ها و عوامل مزاحم پیرامون خود می‌شوند. اجازه ندهید شما هم قربانی باشید. در عوض، سررشته زندگیتان را به دست بگیرید تا در کار و زندگی به آن‌جایی برسید که دوست دارید.

موسسه آموزشی دانش

مدرسه تلویزیونی ۸ مهر

آقای حسنی 0 1399-07-09 11:40:26 ب.ظ

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 8 مهر مقطع ابتدایی

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 8 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 8 مهر99 متوسطه اول

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 8 مهـر ماه فردا پایه هفتم هشتم و نهم متوسطه اول را برای دانش آموزان بصورت پخش زنده شبکه آموزش نمایش می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 8 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 8 مهر ۹۹ متوسطه دوم

برنامه های درسی شبکه آموزش ۸ مهر شبکه آموزش در دوره متوسطه دوم؛ جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی یکشنبه پایه دهم یازدهم و دوازدهم را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 8 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه آموزش امروز هشتم مهر 99 فنی حرفه ای و کاردانش

برنامه جدول درسی شبکه اموزش امروز سه شنبه 8 مهر در کنداکتور جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 5 زنگ را به رشته های فنی حرفه ای و کاردانش اختصاص داده است.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 8 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش آموزشی و برنامه درسی شبکه چهار 7 مهر ۹۹ 

جدول پخش برنامه های درسی شبکه چهار و آموزش مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در ده زنگ متوسطه دوم تدریس می شود و دروس برنامه های فردا سه شنبه 8 مهر در رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی است.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 8 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول برنامه درسی شبکه قرآن 8 مهر99

جدول آموزشی برنامه دروس 8 مهر شبکه قرآن فردا در چهار زنگ و در رشته های علوم و معارف اسلامی تدریس می شود.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 8 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه ‌آموزش 8 مهر 99

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقشه کشی رایانه ای – پایه ۱۰ -مشترک فنی و حرفه ای و معماری

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی و مدل یازی /لباس زنانه – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی چهره -رشته چهره سازی -پایه ۱۰ – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ مبانی هنر های تجسمی -رشته گرافیک پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اندازه گیری – رشته صنعت – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:


🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی / اندازه گیری در علوم ابزار های آن پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی /تغییر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم و تجربی /مواد و نقش آن در زندگی پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲- پایه۱۱- رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی۲- پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ۱ /یکاها پایه۱۰ رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ۲/برآیند میدان الکتریکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🍀سه شنبه۸مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷سه شنبه ۸مهر🌷شبکه قرآن و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.

موسسه آموزشی دانش

مدرسه تلویزیونی ۹ مهر

آقای حسنی 0 1399-07-09 11:39:48 ب.ظ

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه ۹ مهر ۹۹

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 9 مهر 99 مدرسه تلویزیونی شبکه چهار و آرشیو شبکه آموزش مدرسه پخش زنده شبکه آموزش فردا سایت شبکه آموزش برنامه شبکه آموزش جدول درسی شبکه آموزش برنامه آموزش تلویزیونی شبکه 7 و چهار، دانلود فیلم آموزشی شبکه آموزش، شبکه آموزش فردا ، شبکه آموزش امروز ، درسهای شبکه آموزش ، کلاسهای شبکه آموزش ، برنامه درسی شبکه چهار فردا، آموزش مجازی شبکه آموزش ، برنامه ی درسی شبکه اموزش ، فهرست شبکه آموزش ، لیست شبکه آموزش ، دروس شبکه آموزش ، پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم ابتدایی دبستان راهنمایی دوره متوسطه ریاضی تجربی انسانی فنی حرفه ای کاردانش برنامه های مقلطع مختلف تحصیلی دانلود شاد اینترنت رایگان شاد دانش آموزی همراه اول ایرانسل گوشی سامسونگ اپل اندروید ios شبکه آموزش

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 9 مهر 99

برنامه آموزشی کلاس درسی و مدرسه تلویزیونی ایران سایت ویدیو جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 9 مهر روز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹ نهم مهر را برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی منتشر کرد.

همزمان با پخش زنده جدول درسی ۹ مهر 99 مطابق با جدول پخش شبکه اموزش (7) و شبکه چهار (4) و شبکه قرآن می توانید به دانلود برنامه درسی شبکه آموزش ۹ مهر و برنامه آموزشی شبکه آموزش در مدرسه تلویزیونی فردا چهارشنبه ۹ مهر 99 دوره ابتدایی ، متوسطه اول و دوم پایه های اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته های علوم تجربی ، ریاضی فیزیک ، ادبیات ، علوم انسانی، معارف و علوم اسلامی ، فنی حرفه ای و کاردانش از آرشیو شبکه آموزش سایت ویدیو اقدام نمائید.

توجه : به دلیل عدم رعایت حق نشر (کپی رایت) از سوی سایت دزد و کلاهبردار «خبرینو» مجبوریم برنامه های درسی فردا را بصورت تصویرهای زیر منتشر کنیم که کمی زمانبر بود و باز هم اولین سایت ناشر ما هستیم

برای دانلود فیلم های مدرسه تلویزیونی اینجا کلیک کنید و برای دانلود فیلم های درسی امروز به پائین تصاویر همین صفحه مراجعه نمائید ⇓⇓⇓

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 9 مهر مقطع ابتدایی

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 9 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 9 مهر99 متوسطه اول

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 9 مهـر ماه فردا پایه هفتم هشتم و نهم متوسطه اول را برای دانش آموزان بصورت پخش زنده شبکه آموزش نمایش می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 9 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 9 مهر ۹۹ متوسطه دوم

برنامه های درسی شبکه آموزش ۹ مهر شبکه آموزش در دوره متوسطه دوم؛ جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی یکشنبه پایه دهم یازدهم و دوازدهم را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 9 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه آموزش امروز نهم مهر 99 فنی حرفه ای و کاردانش

برنامه جدول درسی شبکه اموزش امروز چهارشنبه مهر در کنداکتور جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 5 زنگ را به رشته های فنی حرفه ای و کاردانش اختصاص داده است.

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 9 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش آموزشی و برنامه درسی شبکه چهار 9 مهر ۹۹ 

جدول پخش برنامه های درسی شبکه چهار و آموزش مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در ده زنگ متوسطه دوم تدریس می شود و دروس برنامه های فردا چهارشنبه 9 مهر در رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی است.

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 9 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول برنامه درسی شبکه قرآن 9 مهر99

جدول آموزشی برنامه دروس 9 مهر شبکه قرآن فردا در چهار زنگ و در رشته های علوم و معارف اسلامی تدریس می شود.

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 9 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

موسسه آموزشی دانش

مدرسه تلویزیونی ۱۰ مهر

آقای حسنی 0 1399-07-09 11:39:11 ب.ظ

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 10 مهر مقطع ابتدایی

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 10 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 10 مهر99 متوسطه اول

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 10 مهـر ماه فردا پایه هفتم هشتم و نهم متوسطه اول را برای دانش آموزان بصورت پخش زنده شبکه آموزش نمایش می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 10 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 10 مهر ۹۹ متوسطه دوم

برنامه های درسی شبکه آموزش ۱۰ مهر شبکه آموزش در دوره متوسطه دوم؛ جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی یکشنبه پایه دهم یازدهم و دوازدهم را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 10 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه آموزش امروز نهم مهر 99 فنی حرفه ای و کاردانش

برنامه جدول درسی شبکه اموزش امروز پنجشنبه 10 مهر در کنداکتور جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 5 زنگ را به رشته های فنی حرفه ای و کاردانش اختصاص داده است.

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 10 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش آموزشی و برنامه درسی شبکه چهار 10 مهر ۹۹ 

جدول پخش برنامه های درسی شبکه چهار و آموزش مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در ده زنگ متوسطه دوم تدریس می شود و دروس برنامه های فردا پنجشنبه 10 مهر در رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی است.

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 10 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول برنامه درسی شبکه قرآن 10 مهر99

جدول آموزشی برنامه دروس 10 مهر شبکه قرآن فردا در چهار زنگ و در رشته های علوم و معارف اسلامی تدریس می شود.

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 10 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

موسسه آموزشی دانش

برنامه مدرسه تلویزیونی6 مهر

آقای حسنی 0 1399-07-06 08:56:21 ق.ظ

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 6 مهر مقطع ابتدایی

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 6 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 6 مهر99 متوسطه اول

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 6 مهـر ماه فردا پایه هفتم هشتم و نهم متوسطه اول را برای دانش آموزان بصورت پخش زنده شبکه آموزش نمایش می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 6 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 6 مهر ۹۹ متوسطه دوم

برنامه های درسی شبکه آموزش ۶ مهر شبکه آموزش در دوره متوسطه دوم؛ جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی یکشنبه پایه دهم یازدهم و دوازدهم را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 6 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه آموزش امروز ششم مهر 99 فنی حرفه ای و کاردانش

برنامه جدول درسی شبکه اموزش امروز یکشنبه 6 مهر در کنداکتور جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 5 زنگ را به رشته های فنی حرفه ای و کاردانش اختصاص داده است.

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 6 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش آموزشی و برنامه درسی شبکه چهار 6 مهر ۹۹ 

جدول پخش برنامه های درسی شبکه چهار و آموزش مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در ده زنگ متوسطه دوم تدریس می شود و دروس برنامه های فردا یکشنبه 6 مهر در رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی است.

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 6 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول برنامه درسی شبکه قرآن 6 مهر99

جدول آموزشی برنامه دروس 6 مهر شبکه قرآن فردا در چهار زنگ و در رشته های علوم و معارف اسلامی تدریس می شود.

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 6 مهر ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

برنامه درسی شبکه ‌آموزش 6 مهر 99

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه /پودمان اول – پایه ۱۰- رشته صنایع چوب – شاخه فنی

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ نازک دوزی /مدلسازی دامن – پایه ۱۰ – درس خیاطی – شاخه کاردانش

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ کاربر رایانه – پایه ۱۰ و۱۱ -رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:


🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی-صرب و تقسیم عددگویا پایه هشتم
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی-نمایش مجموعه اعداد پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

🍀یکشنبه ۶ مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷یکشنبه ۶مهر🌷شبکه قرآن و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه ۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس دوم پیامهای آسمانی 7 متوسطه دوره اول.

موسسه آموزشی دانش

مدرسه تلویزیونی 5 مهر

آقای حسنی 0 1399-07-04 11:46:28 ب.ظ

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ استاندارد نقاشی چهره - پایه ۱۱- رشته چهره سازی - شاخه کار ودانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - درس طراحی دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده - پایه ۱۲-رشته مدیریت خانواده - شاخه کار ودانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ الزامات محیط کار - پایه ۱۰- مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ نگارش -نقشه نوشتن پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ نگارش -طراحی و نقشه ذهنی پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ نگارش - ذهن نظامند و پرورده پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی-چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان)

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ فیزیک ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۵ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۴۵ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱.۱۵ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس علوم ومعارف قرانی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی وریاضی

ساعت ۱۶ درس علوم ومعارف قرانی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قران پایه ۷ متوسطه دوره اول

.