موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه درسی ۲ خرداد ۹۹

آقای حسنی 0 1399-03-02 12:31:30 ق.ظ

جدول برنامه درسی فردا جمعه ۲ خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی جمعه ۲ خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی جمعه ۲ خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه هاو پیام های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه ۲ خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه ۲ خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ دانش فنی پایه-مسایل مربوط به سطح و حجم – پایه١٠- رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای – پایه١٠- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ رنگ های پوششی-پایه ١٢ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای و پایه١١ رشته تزییات داخلی چوبی کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢-پایه١١- مشترک بین شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠برنامه نویس تراشCNC -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ – پایه١١- رشته ادبیات و ‌علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ معاصر -پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس فلسفه٢ پایه ١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمع آموزشی دانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه درسی ۱ خرداد ۹۹

آقای حسنی 0 1399-03-02 12:31:11 ق.ظ

 برنامه درسی پنجشنبه ۱ خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ۷ هفتم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه ۱ خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و‌نگارش پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه ۱ خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه ۱ خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد لباس شب و عروس -پایه١٢-رشته خیاطی لباس شب و عروس -شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای -پودمان ۴- پایه١٠-مبحث مونتاژ رایانه ای -رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد نقشه کشی معماری-پایه١٠و١١- ترسیم طرح های قوسی شکل- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ دانش فنی تخصصی – پودمان ۵- پایه١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پودمان ۵- پایه١١- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ تفکرو سواد رسانه ای -پایه١١-مشترک تمام زمینه ها

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢- تمام رشته ها

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمع آموزشی دانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

موسسه آموزشی دانش

جزئیات تکمیلی برگزاری امتحانات دانش‌آموزان اعلام شد

آقای حسنی 0 1399-03-02 12:30:50 ق.ظ

جزئیات تکمیلی برگزاری امتحانات دانش‌آموزان اعلام شد
رئیس سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش:

🔺تمامی امتحانات پایانی خرداد ماه ۹۹ پایه دوازدهم نظری اعم از نهایی و غیرنهایی(داخلی) به صورت حضوری برگزار می‌شود.
🔺تمامی امتحانات  پایانی خرداد ماه ۹۹ پایه نهم نیز به صورت حضوری برگزار می‌شود.
🔺امسال امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار نمی‌شود.
🔺برنامه امتحانات پایانی پایه نهم بر اساس نظر شورای مدرسه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که ترجیحا از ششم خرداد ۹۹ شروع و تا ۳۱ خرداد به اتمام  برسد و نمرات حداکثر تا پایان هفته اول تیرماه ۹۹ در سامانه ثبت شود.
🔺ارزشیابی پایانی خرداد ماه ۹۹ دانش آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم طبق تصمیم شورای مدرسه ترجیحا بعد از تاریخ ششم خرداد ماه به عنوان تکمیل فرآیند آموزش به صورت غیر حضوری انجام  می‌شود.
🔺آزمون نمونه دولتی پایه نهم به دهم به صورت استانی برگزار و تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد. #اجتماعی

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمع آموزشی دانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

موسسه آموزشی دانش

مشاوره ی آموزشی- قسمت سوم

آقای حسنی 0 1399-02-29 10:17:45 ب.ظ

دلایل غلط زدن سؤالات و راه‌حل رفع آن💥می‌توان به تجربه گفت عمدتاً عواملی نظیر یادگیری ناقص، عدم تسلط، اشتباهات محاسباتی، اشتباه در درک سؤال، جابه‌جا وارد کردن پاسخ، پاسخ به سؤالات شک‌دار و شانسی زدن موجب پاسخ غلط به سؤال می‌شود.

نیاز است بدانیم کدام مورد نقش عمده را در نتیجه‌گیری دانش‌آموز دارد و این مسئله با ارزیابی آزمون مشخص می‌شود تا در ادامه به رفع مشکل بپردازیم.
🟡
✅یادگیری ناقص: 
به این معنی که یکی از مراحل ادراک، تثبیت و تسلط کامل نشده و احتمالاً درک کامل و جامعی از مبحث ایجاد نشده و نیاز به مطالعه‌ی بیش‌تر و اصولی و افزایش ساعت مطالعه است. 
🟪
✅عدم تسلط: 
تفاوت ظریفی بین این مورد و یادگیری ناقص وجود دارد: عدم حل تست به اندازه‌ی کافی، که البته این مقدار کافی بستگی به بنیه‌ی علمی و استعداد دانش‌آموز دارد، اما مقدار کافی از تست هر دانش‌آموزی را به تسلط بر مبحث می‌رساند. بنا به تعریفی که شد برای این مورد راه‌حلی به جز بیش‌تر تست کار کردن نمی‌توان متصور شد. 
🟢
✅اشتباهات محاسباتی: 
یعنی دانش‌آموز راه‌حل سؤال را بلد است اما در حل سؤال دقت کافی را نداشته و در محاسبات اشتباه می‌کند. عمدتاً دلیل این مسئله به عجله کردن و استرس برای کنترل زمان برمی‌گردد که متأسفانه نتیجه‌ی معکوس می‌دهد. برای این مشکل نیاز به استفاده‌ی درست و کامل از روش‌های کنترل زمان شامل ضربدر و منها، زمان‌های نقصانی و نیز هدف‌گذاری مشخص چند از ده و مهارت یافتن در اجرای این تکنیک‌ها دارید. 
🔵
✅اشتباه در درک سؤال: 
عدم توجه به فعل‌ها و قیدهای صورت سؤال موجب اشتباه می‌شود. راه‌حل پیشنهادی، دقت در خواندن سؤال و کشیدن خط دور این موارد است تا در ذهن پررنگ شوند. 
🔴
✅جابه‌جا وارد کردن پاسخ: 
گاهی پیش می‌اید که به دلیل عجله، گزینه‌ها جابه‌جایی عمودی یا افقی در پاسخ‌برگ داشته باشند. این مسئله یک علاج دارد و آن دقت در وارد کردن و چک کردن پاسخ‌ها، به ازای هر 10 سؤال است. 
🟠
✅سؤالات شک‌دار و شانسی: 
سؤال شک‌دار انتخاب بین دو گزینه که اطمینان از صحیح بودن یکی وجود دارد تعریف می‌شود و شانسی هم که به نوعی به دست سرنوشت سپردن به امید شانس 25 درصدی! برای درست بودن. از آن‌جا که به دست سرنوشت سپردن کار منطقی‌ای نیست این گزینه کلاً از انتخاب‌ها باید کنار گذاشته شود.
سؤال شک‌دار نیز همین طور؛ زیرا هدف از آزمون یادگیری است و ممکن است سؤال شک‌دار شامل نکته‌ای برای تمایز بین دو گزینه‌ی شک‌دار باشد اما درنهایت با درست زدن اتفاقی دانش‌آموز از آن سؤال به‌راحتی عبور کند؛ ضمن این‌که تقریباً در اکثر موارد این کار موجب افزایش تعداد غلط‌ها می‌شود و طبیعتاً نتیجه‌ی خوبی هم حاصل نخواهد شد.

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

موسسه آموزشی دانش

مشاوره ی آموزشی - قسمت دوم

آقای حسنی 0 1399-02-29 10:17:10 ب.ظ

اصلا حوصلم نمی گيره درس بخونم

اصلا حوصلم نمی گيره درس بخونم😔

وقتي ميای درس بخونی سریع خسته ميشی؟😢

حوصله درس خوندن نداری؟ 

⬇️بیا تا در مورد اين موضوع صحبت كنيم:

خب براي اينكه درس خوندن برات جذاب تر بشه و حوصلت رو سر نبره ميتونی چند تا كار انجام بدی!

-اول از همه بهتره كه چند ساعت طولانی  بدون استراحت پای درس نَشينی اين كار درستی نيست چون بازده خوندنت بعد از یه مدت به شدت پايين مياد و خيلی خسته ميشی پس بايد بين تایم های درسیت استراحت كنی😁

-برای اينكه درس خوندن راحت تر باشه يه كار جذاب كه زياد وقتت رو نگيره برای خودت در نظر بگير و با خودت بگو بعد از تموم كردن اين فصل يا خوندن اين مقدار صفحه يا اين مقدار ساعت این جايزه رو به خودم میدم  و مثلا برای یه مدت خیلی کوتاه مشغول یه کار دیگه شو مثل آهنگ گوش دادن يا بازی کردن يا هرچیز دیگه ای که بتونه حالت رو خوب کنه اما خیلی از درس دورت نکنه

-بعد از هر مبحث سخت و سنگين يه مبحث آسون يا درسی كه بهش علاقه داری رو تو برنامه ات قرار بده تا انگيزه ات برای مطالعه بيشتر بشه😍

-حتما حواست به تغذيه ات باشه چون بعضی از مواد خوراكی مثل ماست باعث خواب آلودگی ميشن و در عوض یه سری مواد مغذی انرژی رو بیشتر میکنن.

حالش رو ندارم، 
وقتش نیست،
بذار از هفته آینده، 
فعلا حوصله ندارم، 
شکست خوردم دیگه نمیخوام تلاش کنم،
شانس نداریم ما، 
تقدیر ما از قبل نوشته شده کاریش نمیشه کرد. آقایون و خانما، با تکرار این حرفا و تنبلی، هیچی تغییر نمی‌کنه. 
بس کنید این حرفا‌رو....
به خودتون بیاید.
تاکید می‌کنم تنها خوده خودتی که می‌تونی بهترین آیندۀ رویایی‌رو برای خودت بسازی. 
تنبلی کافیه، یه فکری کن. 
تو لایق خیلی چیزا هستی خودتو پیدا کن.
بلندشو کاری کن تا خودت رو ثابت کنی.
آنقدر شل‌و ‌ول نباش.
قوی و محکم....
آهان حالا این شد...
پیش به سوی موفقیت 🏃🏃

امروز نخستین روز آینده توست


#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

موسسه آموزشی دانش

مشاوره ی آموزشی- قسمت اول

آقای حسنی 0 1399-02-29 10:16:23 ب.ظ

۱۰ راهکار عالی برای مقابله با استرس

1️⃣ شنیدن موسیقی
پژوهش‌های دانشمندان نشان می‌دهد که شنیدن موسیقی به کاهش و رفع استرس کمک می‌کند. موسیقی‌های آرام و بدون کلام برای این کار از همه مناسب‌تر هستند.

2️⃣ تمرینات تنفسی
تمرینات تنفسی یا تمریناتی ویژه برای باز شدن عضلات و همچنین یوگا موثر هستند. یوگا ورزشی است که به انرژی و تمرکز نیاز دارد و ممکن است در نگاه اول

سخت و دشوار باشد، اما فرد را آرام می‌کند و به توازن و تعادل او کمک می‌کند. یکی از نکات مهم استمرار و تداوم در انجام تمرینات است. 
🦋🦋🦋🦋
3️⃣ قدم زدن در فضای سبز
قدم زدن در فضای سبز و آزاد در رفع استرس بسیار تاثیرگذار است. دیدن درختان و فضای سبز معمولا روح انسان را آرام می‌کند و مغز استرس‌زده نیز بر اثر هوای تازه جانی دوباره می‌گیرد.

4️⃣ همنشینی با دوستان
وقتی انسان دچار استرس است، غالبا فراموش می‌کند که نگرانی‌ها و فشارها را می‌توان با دوستان و نزدیکان تقسیم کرد. نشست و صحبت با دوستان معمولا در کاهش و رفع استرس موثر است و سبب می‌شود که انسان با دیدی دیگر و تازه به مسائل نگاه کند.
🦋🦋🦋🦋
5️⃣ حمام یا وان آب گرم
استرس فقط فشاری روحی نیست، بلکه وضعیت جسمی و بدن انسان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. حمام یا وان آب گرم در رفع استرس موثر است، چرا که بر اثر این گرما ماهیچه‌های بدن نرم می‌شوند و روح انسان نیز به‌تدریج آرام می‌گردد.

6️⃣ ورزش کردن
ورزش نیز در رفع استرس بسیار مفید است. ورزشی را انتخاب کنید که انجام آن برایتان لذت‌بخش است و سبب می‌شود که استرس‌تان را کاهش دهد، خواه دویدن، خواه دوچرخه‌سواری یا شنا. فعالیت‌های ورزشی مستمر و درازمدت به شما کمک می‌کند تا با معضل استرس بهتر کنار بیایید.
🦋🦋🦋🦋
7️⃣ غذا خوردن در آرامش
افرادی که دچار استرس هستند، غذا خوردنشان نیز با سرعت و اضطراب همراه است. بسیاری‌ها در لحظات پراسترس غذا را به جای آنکه بخورند، می‌بلعند. سعی کنید که در چنین مواردی در آرامش غذا بخورید و از آن لذت ببرید. همین استراحت و وقفه کوتاه از استرس شما می‌کاهد.

8️⃣ خوابیدن سروقت
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت، خواب کافی است. در موارد یا روزهایی که دچار استرس هستید، بکوشید که به موقع بخوابید و به بدن و روح خود فرصت استراحت بدهید.
🦋🦋🦋🦋
9️⃣ استراحت‌های کوتاه بین روز
وقفه و استراحت کلا نقش مهمی در دوران و ساعات پراسترس بازی می‌کنند. گاهی حتی استراحت‌ها و تنفس‌های ۵ دقیقه‌ای کافی است تا از استرس شما کاسته شود. سعی کنید این وقفه‌های کوچک را در برنامه روزانه خود بگنجانید و در نظر بگیرید.

🔟 خندیدن
خندیدن نیز به کاهش و رفع استرس کمک می‌کند. خندیدن سبب باز شدن عضلات و ماهیچه‌ها می‌شود و همچنین با هورمون‌های استرس‌زا مقابله می‌کند. جالب توجه این که خندیدن حتی در مواردی که از روی ادب می‌خندید یا لبخند می‌زنید هم تاثیر دارد.
🦋🦋🦋🦋


#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

موسسه آموزشی دانش

بیشتر بدانیم

آقای حسنی 0 1399-02-29 01:01:33 ق.ظ

فلسفه مورچه

⬅️مورچه دارای 4 قسمت است:

* اولین بخش آن این است:
"مورچه ها هرگز تسلیم نمی شوند"

🔵فلسفه خوبی است، اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقف شان کنید به دنبال راه دیگری می گردند . بالا می روند، پایین می روند، دور می زنند.
آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر ادامه می دهند.

🔴چه فلسفه کارآمدی ؛ هرگز از جست و جوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر می رساند دست نکش.

* بخش دوم این است:
" مورچه ها کل تابستان را زمستانی می اندیشند "

▫️این نگرش مهمی است.نمی توان اینقدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است . پس مورچه ها وسط تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند .

◾️آینده نگری اصل مهمی است و باید در تابستان فکر طوفان را هم کرد . باید همچنان که از آفتاب و شن لذت می برید به فکر سنگ و صخره هم باشید.

* سومین بخش از فلسفه مورچه این است:
 "مورچه ها کل زمستان رامثبت می اندیشند "

📢 این هم مهم است . در طول زمستان مورچه ها به خود یادآور می شوند که این دوران زیاد طول نمی کشد ؛ به زودی از اینجا بیرون خواهیم رفت . و در اولین روز گرم ، مورچه هابیرون می آیند . اگر دوباره سرد شد آنها برمی گردند زیر ، ولی باز در اولین روز گرم بیرون می آیند . آنها برای بیرون آمدن نمی توانند زیاد منتظر بمانند.

📣و اما......
* آخرین بخش از فلسفه مورچه:
 یک مورچه در تابستان چه قدر برای زمستان خود جمع می کند؟ 
هر چه قدر که در توانش باشد . 
چه فلسفه باور نکردنی ای ، فلسفه : "هر چه قدر در توانایی ات است."

🔊فلسفه فوق العاده ای ست که هرگز :
1. تسلیم نشوی ،
2. آینده را ببینی ، 
3. مثبت بمانی ،
4. همه تلاشت را بکنی.
🦋🦋🦋🦋

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

موسسه آموزشی دانش

جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹

آقای حسنی 0 1399-02-29 12:22:02 ق.ظ

جدول برنامه درسی فردا پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹ نهم متوسطه اول
………………………………….

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠تمام رشته ها
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠ تمام رشته ها
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس نصب و راه اندازی شبکه افزارها-پایه ١٢ -تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵درس نقاشی چهره -پایه١١-پست امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم -شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ رشته گرافیک رایانه ای، درس گرافیک سیاه و سفید -پایه١٠ -مبحث فضا -شاخه کاردانش

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس عملیات تکمیلی اصلاحات ورزش ها -پایه١٢- رشته تربیت بدنی، شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی٢ -پایه١١- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه ، مبحث سبک شناسی -پایه ١٠ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس منطق -پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و فنون ادبی ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

موسسه آموزشی دانش

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۷ اردیبهشت

آقای حسنی 0 1399-02-29 12:21:26 ق.ظ

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۰۰ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٩

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نقشه کشی معماری- پایه١١و ١٢-رشته نقشه کشی ساختمان- شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۵- پایه١٢- نصب و راه اندازی شبکه افزارها - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۱۰ درس استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه ١١- بدهی‌ها و تعهدات -رشته حسابداری مالی - شاخه کاردانش

از ساعت ۸:۱۰ تا ٨:۴٠ درس تاریخ و هنرجهان پایه ١٢- رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شناخت مواد و مصالح -پایه١٠- رشته نقشه‌کشی معماری-شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٩:٠۵ تا ۹۰:۳۰ درس تاریخ هنر جهان -پایه١٢-رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰:۰۰ درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ درس جامعه شناسی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس جغرافیا ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

.