دبیر فیزیک دبیرستان

دکتر_شریعتی@danesch.ir

گروه فیزیک

دکتر شریعتی